POLÍTICA DE PRIVACITAT DE LES DADES

OLIS BARGALLO, S. a. està especialment sensibilitzada en la protecció de dades de caràcter personal dels Usuaris dels serveis del lloc web. Mitjançant la present Política de Privacitat (d’ara endavant, la Política) s’informa els USUARIS d’aquest lloc web, dels usos als quals se sotmeten les dades de caràcter personal que es recapten en lloc web, amb la finalitat que decideixin, lliure i voluntàriament, si desitgen facilitar la informació sol·licitada.

OLIS BARGALLO, S. a. es reserva la facultat de modificar aquesta Política a fi d’adaptar-la a novetats legislatives, criteris jurisprudencials, pràctiques del sector, o interessos de l’entitat. Qualsevol modificació en la mateixa serà anunciada amb la deguda antelació, a fi que tingui perfecte coneixement del seu contingut.

RESPONSABLE

El Responsable del Tractament de les dades de caràcter personal és: Identitat: OLIS BARGALLO, S. a. amb NIF: A08871386 , d’ara endavant ENTITAT Adreça: C/ FRANÇA 5, 08769-CASTELLVI DE ROSANES

E-mail: polmo@olisbargallo.com

DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES

Contacte per email: info@aemol.com

FINALITAT DEL TRACTAMENT

La recollida i tractament de les dades personals recollides a través del formulari de contacte/registro en l’àrea client, etc. (segons cada web); té com a finalitat la gestió, administració, prestació, ampliació i millora dels serveis prestats per l’ENTITAT, ateses les sol·licituds d’informació i/o consultes plantejades .

TERMINI DE CONSERVACIÓ

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el termini corresponent per a complir amb les obligacions legals, o fins que se sol·liciti la seva supressió per l’interessat i aquest estigui legitimat per a això.

LEGITIMACIÓ

OLIS BARGALLO, S. a. està legitimat al tractament de dades personals, sobre la base del consentiment atorgat per l’interessat per a un o diversos fins específics, tal com recull l’article 6.1.a) i 6.1.b) del Reglament General de Protecció de dades personals.

DESTINATARIS

No seran cedits o comunicats a uns altres tercers, excepte en els supòsits necessaris per al desenvolupament, control i compliment de la/s finalitat/és expressada/s, en els supòsits previstos segons Llei, així com en els casos específics, dels quals s’informi expressament l’Usuari.

DRETS DELS USUARIS:

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

 • Accés: L’interessat té dret a saber quines dades està tractant l’ENTITAT sobre ell. 


 • Rectificació: L’interessat té dret a sol·licitar la rectificació de les dades inexacte


 • Supressió: L’interessat té dret a sol·licitar la supressió de les seves dades quan, entre altres motius, les dades no siguin necessaris per als fins que van ser recollits.


 • Limitació del tractament: En determinades circumstàncies l’interessat podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.


 • Oposició: En determinades circumstàncies l’interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas l’ENTITAT deixarà de tractar les seves dades, excepte per motius legítims imperiosos o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.


 • Portabilitat de les dades: Només aplicable a dades automatitzades i consisteix a passar les dades des de l’ENTITAT a un altre nou RESPONSABLE DEL TRACTAMENT (no a l’interessat i per sol·licitud del mateix).


Pot vostè exercir els seus drets inclòs el dret a retirar el seu consentiment (si aquest va ser atorgat) enviant un escrit acompanyat del seu DNI a l’adreça anteriorment indicada o enviant un e-mail a polmo@olisbargallo.com

A més té vostè dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades, actualment l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

MESURES DE SEGURETAT

El responsable del tractament aplicarà mesures tècniques i organitzatives apropiades per a garantir un nivell de seguretat adequat al risc d’aquest.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

NO es realitzen transferències internacionals.

PERFILS I PRESES DE DECISIONS AUTOMATITZADES

NO s’elaboren perfils, NO es prenen decisions automatitzades amb les dades facilitades per l’usuari. 


SOBRE LA CONTRACTACIÓ ELECTRÒNICA

Totes les empreses que posseeixin processos de contractació electrònica en el seu lloc web, hauran d’incloure, a més dels documents anteriorment descrits, les ‘Condicions Generals de Contractació’, per les quals es regirà el procés de compra i contractació que es duu a terme pels clients.

Contractació Electrònica.

De manera prèvia a la contractació d’un bé i/o servei, el prestador de serveis haurà de facilitar a l’Usuari l’accés a les ‘Condicions Generals de Contractació’ previstes en cada cas, perquè les pugui consultar, arxivar i imprimir. Així mateix, l’oferent haurà de mostrar a l’Usuari, de manera visible, les següents dades:

 • Preu de compra, els impostos aplicables inclosos en el preu del producte o servei, la moneda de pagament la(s) modalitat(és) de pagament i el transport o despeses d’enviament dels productes en el seu cas.


 • Termini de validesa de l’oferta, promoció, així com els detalls per a l’obtenció de la mateixa en tractar-se d’una oferta promocional.


 • S’inclouen els termes, condicions i formes de pagament acceptades.


 • Les diferents modalitats i temps aproximats de lliurament o execució que puguin existir dels productes i/o serveis contractats. (si existeix el servei)


 • Característiques dels béns i/o serveis i, en el seu cas, condicions necessàries i especials per a la seva utilització.


 • Existència de costos addicionals


 • Condicions per a l’exercici dels drets de desistiment i devolució, cancel·lació o canvis del corresponent bé i/o servei contractat. (S’ha d’indicar de manera expressa aquest dret i la manera d’exercitar-lo).


 • Garanties aplicables a l’adquisició del bé i/o servei prenent com a mínim aplicable les exigibles per les lleis de consumidors i usuaris vigents en el Regne d’Espanya.


 • Lloc i procediment de la presentació de possibles reclamacions.


Previ a l’acceptació de la Contractació Electrònica:

 • Prèvia a l’acceptació del consentiment per a finalitzar la contractació electrònica, el prestador de servei haurà de realitzar un breu resum en pantalla, on haurà d’incloure’s almenys, la relació dels béns i/o serveis que es vagin a contractar, així com les característiques essencials d’aquests, les condicions de compra o contractació, el seu import total, el mètode de pagament triat, els impostos aplicats, la forma i despeses d’enviament, i en el seu cas, costos extres per eleccions de valor afegit que el propi comprador hagi seleccionat durant el procés de contractació. A més, el consumidor haurà de poder guardar i/o imprimir aquest resum.


 • Immediatament després de l’acceptació expressa per part del consumidor del resum de compra, l’oferent haurà d’enviar un justificant de recepció via correu electrònic en el termini màxim de 24 hores, o bé facilitar-li la descàrrega o impressió d’un document justificatiu de l’adquisició o contractació realitzada, que contingui les dades relatives al contracte efectuat.

 • És obligació del prestador de serveis, oferir al consumidor la possibilitat de consultar informació sobre l’estat en què es troba el lliurament del bé i/o servei contractat, atesa la naturalesa dels mateixos per a poder dur a terme l’anterior. El prestador de serveis pot en tot moment sol·licitar-li informació al Consumidor de tipus confidencial o secreta a fi de comprovar que sigui la persona que va realitzar la compra en el seu moment la que duu a terme la consulta (Fins i tot via telefònica.) Formes i Terminis de lliurament. La forma de lliurament dels béns i/o productes haurà d’assenyalar-se conforme a les possibilitats del prestador de serveis, bé sigui a través de via electrònica, servei d’enviament postal local o internacional, en l’oficina o oficines del Prestador de serveis, o qualssevol altres existents. Si a l’empresa li és impossible enviar o prestar els béns i/o serveis contractats dins del termini indicat en el contracte, haurà de notificar aquesta circumstància a l’usuari en el menor temps possible i sempre deixant constància d’aquesta comunicació, informant-lo del nou termini en el qual estarà disponible el producte comprat o servei contractat. Davant aquesta situació, l’usuari tindrà la possibilitat de rescindir el contracte i demanar el reemborsament de l’import del bé i/o servei, deixant-se perfectament clar quin serà el mitjà i el procediment per a això.


Desistiment i devolució.

 • Tot usuari disposarà d’un període de prova que en tot cas complirà amb el mínim legal establert, temps durant el qual el Consumidor podrà retornar el bé i/o servei contractat (si fos possible). El prestador de serveis haurà d’indicar amb claredat les despeses que hauran de realitzar-se de conformitat al cost directe de la devolució del bé i/o servei contractat i el procediment i mitjans per a dur a terme el mateix.


 • El dret de desistiment i devolució no podrà exercir-se per l’Usuari o Usuaris quan es tracti de béns o serveis que puguin ser peribles, reproduïts o copiats amb caràcter immediat, a aquells el preu del qual estigui subjecte a fluctuacions d’un mercat no controlat pel prestador de serveis, als destinats a la higiene corporal, a aquells que per la seva naturalesa no puguin ser retornats, i tots aquells que assenyali la legislació aplicable i vigent a Espanya. En tot cas, aquesta circumstància haurà de deixar-se aclarida al costat de la descripció del producte.


 • L’Usuari que retorni un bé i/o servei, haurà de realitzar-lo en perfecte estat, amb el document justificatiu de compra o contractació i dins dels terminis establerts en aquest.


 • L’empresa haurà d’establir els mecanismes de devolució i desistiment necessaris, per a facilitar al consumidor exercici dels seus drets.


Seguretat i mitjans de pagament

 • L’empresa garanteix que els mitjans de pagament proporcionats són senzills i prou segurs en relació a la transacció de què es tracta.


 • Els sistemes de seguretat oferts per l’empresa hauran de ser considerats per la generalitat com a apropiats i de confiança per a salvaguardar la Seguretat, Integritat i Confidencialitat de les transaccions financeres i dels pagaments realitzats pels usuaris. Aquests hauran de ser informats amb claredat, abans de concloure la celebració del contracte, sobre el mitjà de pagament triat, sobre el nivell de protecció que s’aplica a les seves dades financeres, les possibles limitacions dels sistemes de seguretat emprats i els passos requerits per a dur a terme el pagament. L’Empresa haurà d’informar l’usuari de la forma més transparent, clara i senzilla possible sobre la seguretat dels mitjans de pagament i la tecnologia que s’estigui utilitzant per a protegir les transmissions, processament i/o emmagatzematge de les seves dades financeres.

Servei d’atenció al client.

 • Tot prestador de serveis de la societat de la informació que dediqui tot o part del seu lloc web a la contractació electrònica haurà de posar a la disposició dels usuaris, un servei d’atenció al client podent ser aquest intern o extern. En cas de tractar-se d’una empresa aliena al prestador de servei, haurà d’existir un acord o contracte entre les parts per a la prestació d’aquest servei. El servei d’atenció al client haurà de solucionar i respondre a totes les consultes que puguin plantejar els usuaris abans, durant o en finalitzar el procés de contractació electrònica. D’altra banda, haurà d’atendre les consultes o queixes que se li plantegin posteriorment, havent de ser respostes en un termini de temps el més reduït possible i de la forma prou diligent.


 • S’haurà de comptar amb un servei d’atenció al client basat en els mitjans més fluids possibles que garanteixin un contacte personal entre l’usuari i l’Empresa, disposant d’un horari comercial d’atenció al client prou ampli com per a proporcionar als usuaris un servei de senzill contacte i en el qual puguin resoldre els seus dubtes o queixes respecte als serveis del lloc web.


 • És responsabilitat de l’Empresa guardar un registre en el qual es recullin les queixes presentades pels consumidors amb els quals hagi contractat i les diverses circumstàncies esdevingudes en relació amb cadascuna d’aquestes queixes. Aquest fitxer haurà d’emmagatzemar-se durant el termini mínim de 5 anys des de la data de la seva recollida.


A més, comprovi que totes les operacions queden registrades de manera que pugui obtenir un ‘Justificant de Comanda’ i una ‘Factura de compra detallada’, que li podran ser requerides en cas d’una denúncia.


SOBRE LA PUBLICITAT A DISTÀNCIA

Principis Generals.

 1. En la publicitat a distància, realitzada a través de mitjans electrònics de comunicació, l’anunciant deurà en tot moment ser identificable, de manera tal que els destinataris puguin reconèixer-li i posar-se en contacte amb ell de manera directa.


 2. L’anunciant haurà de facilitar de manera clara, visible, senzilla i accessible als destinataris les seves dades essencials per a la seva identificació (nom o denominació social, el seu domicili a efectes legals, o la seva adreça de correu electrònic o número telefònic i qualsevol altra dada que permeti establir amb ell una comunicació directa i efectiva)


 3. En tot moment la Publicitat realitzada haurà de complir amb la legalitat vigent, els principis constitucionals bàsics d’igualtat, no discriminació, llibertat d’expressió i veracitat del seu contingut.


Identificació de la publicitat.

 1. Oferent sempre que dugui a terme publicitat a distància a través de mitjans electrònics de comunicació haurà de fer que sigui fàcilment identificable com a tal, situant en algun lloc visible de l’anunci la paraula ‘PUBLICITAT’ o ‘PROMOCIÓ’.


 2. Tot e-mail o diferent mitjà, destinat a comunicar un anunci publicitari o promocional haurà de portar la paraula publicitat en la capçalera del missatge i en el seu cas en l’apartat ‘Assumpte’


 3. No s’admetrà la publicitat encoberta, entenent-se per tal, aquella que es realitzi aprofitant la confusió, ignorància, o altres elements anàlegs del consumidor, i que tingui manifestament una finalitat enganyosa, tant per al propi destinatari, com per a les autoritats.


Informació al destinatari

 1. Tot missatge publicitari o promocional enviat a un usuari, haurà de ser perfectament identificable com a tal. Si en la publicitat o oferta es realitza una oferta directa de contractació, s’haurà de proporcionar al destinatari tota la informació relativa sobre l’objecte del contracte, de tal manera que aquest tan sols hagi de mostrar de manera expressa i manifesta l’acceptació d’aquest. En qualsevol cas, es donaran mitjans alternatius de comunicació amb l’empresa amb la finalitat de poder aclarir els extrems de l’oferta o promoció que siguin dubtosos.


 2. En cas que l’anunci consisteixi en la Publicitat o Promoció sobre l’accés a un servei addicional el cost del qual sigui més elevat que el de les tarifes bàsiques de telecomunicacions els anunciants hauran d’informar del cost o preu d’accedir a un missatge o servei quan aquell sigui major que el de les tarifes bàsiques de telecomunicació. Els destinataris seran informats de tals costos abans d’accedir al missatge o servei, de manera clara, i hauran de disposar d’un termini de temps raonable i suficient per a poder desconnectar-se del servei sense incórrer en despeses.


Publicitat en correu electrònic o altres mitjans de comunicació   individual equivalent.

Tota empresa ha de complir amb les següents polítiques respecte a l’enviament de publicitat a través de correu electrònic o altres mitjans telemàtics:

 1. Queda terminantment prohibit l’enviament de publicitat no sol·licitada, mitjançant correu electrònic o mitjans equivalents que prèviament no hagin estat sol·licitades o expressament autoritzades pel destinatari d’aquestes. S’entén que ha estat expressament autoritzada la recepció de la publicitat, quan prèviament el destinatari hagi atorgat el consentiment de manera expressa, de tal forma que el seu consentiment hagi estat atorgat de manera irrefutable mitjançant la marcació d’una casella concreta. Això no serà aplicable quan existeixi una relació contractual prèvia, sempre que el prestador hagués obtingut de manera lícita les dades de contacte del destinatari i els emprés per a l’enviament de comunicacions comercials referents a productes o serveis de la seva pròpia empresa que siguin similars als que inicialment van ser objecte de contractació amb el client.


En tot cas, el prestador haurà d’oferir al destinatari la possibilitat d’oposar-se al tractament de les seves dades amb finalitats promocionals mitjançant un procediment senzill i gratuït, tant en el moment de recollida de les dades com en cadascuna de les comunicacions comercials que li dirigeixi.

Quan les comunicacions haguessin estat remeses per correu electrònic, aquest mitjà haurà de consistir necessàriament en la inclusió d’una adreça de correu electrònic o una altra adreça electrònica vàlida on pugui exercitar-se aquest dret, quedant prohibit l’enviament de comunicacions que no incloguin aquesta adreça.

 2. Tota empresa garantirà que els e-mail publicitaris o promocionals que enviï hauran de contenir un avís legal en el qual s’identifiqui la possibilitat que el destinatari revoqui el seu consentiment per a rebre publicitat o e-mail promocionals, sent aquest un procediment senzill.


 3. En tot cas, els missatges publicitaris hauran de contenir la paraula ‘PUBLICITAT’ o ‘PROMOCIÓ’ en la capçalera del mateix o en l’apartat ‘Assumpte’, de tal forma que siguin fàcilment identificable com a tals. Així mateix, hauran d’indicar la persona física i jurídica en el nom del qual es realitzen.


 4. En supòsits d’ofertes promocionals, com les que incloguin descomptes, premis i regals, i de concursos o jocs promocionals, es deurà a assegurar, a més del compliment dels requisits anteriors i de les normes d’ordenació del comerç, que quedin clarament identificades com a tals i que les condicions d’accés i/o participació s’expressin de manera clara i inequívoca.


Publicitat en altres mitjans de comunicació no individuals.

Tota empresa vetllarà perquè en el seu website, en cas de comptar amb fòrums, xats o similars, no es dugui a terme publicitat de manera massiva, sense comptar amb la prèvia autorització expressa del Moderador del fòrum i en el seu cas del propietari del lloc web.

Usabilitat i Accessibilitat del lloc web.

Les empreses garanteixen en tot moment que la Publicitat no entorpeix la navegació dels usuaris pel seu lloc web i que en la mesura que sigui possible, el propietari del lloc web fomentarà l’accessibilitat del website conforme a la normativa de la WAI (Web Accessibility Initiative) en el seu nivell AAA.


SOBRE LA PROTECCIÓ DE MENORS

Serà necessari per als membres adherits a aquest Codi que el seu negoci contingui informació clara sobre els continguts del Lloc web i en cas de requerir per part dels Usuaris la majoria d’edat haurà de ser advertit de manera prèvia i essencial per a poder accedir. Els membres podran optar per obtenir certificacions d’organismes o entitats encarregades de regular i identificar llocs web amb contingut exclusiu per a majors d’edat.

En cap cas la publicitat, ja sigui mitjançant enviament d’e-mail o anàleg, o mitjançant bàners en el lloc web podrà perjudicar o ser nociva per a la moral dels menors d’edat, havent de garantir-se en tot cas els següents extrems:

 1. Establir una barrera d’entrada als continguts que siguin considerats per a majors de 18 anys, havent d’acceptar l’usuari de manera expressa i irrefutable les condicions generals abans de poder accedir.


 2. S’haurà de complir amb els principis de bona fe, no permetent, en la mesura que sigui possible, la compra o contractació de serveis oferts per part d’un menor d’edat.


 3. Es promourà tot tipus de mesures públiques o privades que fomentin els valors humans, eliminant dels seus llocs web tota possible informació de caràcter xenòfob, racial, sexual, destructiu, i altre que atemptin contra els bons costums i comprensió de la informació en virtut de l’edat del menor.


EXEMPLES GUIA

Exemple 1: Si tens menys de 14 anys, demana al teu pare, mare o tutor que llegeixi aquest missatge. Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a saber com utilitzes el nostre lloc web i fer estadístiques. Més informació. El teu pare, mare o tutor pot prémer ‘acceptar’ si consent que utilitzem totes les cookies, o configurar-les o rebutjar el seu ús AQUÍ.

Exemple 2: Crida al teu pare, mare o tutor perquè llegeixi aquest missatge i posi en quin any va néixer: [CAMP PER A INCLOURE L’ANY] (aquesta dada no s’emmagatzemarà, s’utilitzarà només per a comprovar el consentiment) Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a saber com utilitzes el nostre lloc web i fer estadístiques, i també per a personalitzar la teva visita (per exemple, canviant l’aspecte o idioma de les nostres pàgines web o jocs). Més informació. El teu pare, mare o tutor pot prémer ‘acceptar’ si consent que utilitzem totes les cookies, o configurar-les o rebutjar el seu ús AQUÍ-

Tractament de dades de menors.

 1. Tota comunicació duta a terme entre una empresa i un menor d’edat ha de fer-se sempre adequant la informació expressada a l’edat del destinatari, i en definitiva a l’edat del públic objectiu al qual vagi destinat el lloc web.


 2. En cap moment podran recaptar-se dades pròpies del menor que no siguin necessaris realment per a la prestació del servei que es durà a terme.

 3. No podrà usar-se al menor com a mitjà per a obtenir, en tot cas de mala fe i aprofitant-se de la seva immaduresa donada per l’edat, dades personals de qualsevol dels membres de la seva família majors d’edat.


 4. Tota obtenció de dades personals d’un menor, deurà sempre anar precedit d’una finestra d’acceptació expressa que deixi de manifest un avís sobre la necessitat de l’autorització dels tutors legals per a dur a terme aquesta actuació. No obstant això, tota empresa limitarà en la mesura que sigui possible l’ús de dades de caràcter personal proporcionat per menors d’edat, buscant sempre que les relacions es duguin a terme amb majors d’edat. No obstant això, i en cas de ser així, les dades proporcionades per menors no tindran una altra finalitat que subministrar, promocionar o publicitar productes o serveis dirigits a menors d’edat.


 5. Cap dada d’un menor podrà ser cedit de manera internacional sense comptar amb el previ consentiment exprés dels seus pares o tutors legals i la Prèvia autorització del Director de l’Agència de Protecció de Dades.


 6. Els membres d’aquest codi hauran de proporcionar en el seu lloc web tota la informació relativa a les formes existents per a limitar l’accés o poder d’actuació dels seus fills menors a través de la Xarxa, a més se sumaran, de fet o dret, a tot tipus de moviment que promogui la protecció del menor d’edat en Internet.SOBRE LA COL·LABORACIÓ AMB LES AUTORITATS PÚBLIQUES

Les empreses que desenvolupin activitats de publicitat i comerç electrònic a través de mitjans electrònics de comunicació a distància tenen l’obligació de col·laborar amb les autoritats competents, i de posar en el seu coneixement qualsevol informació rellevant a la qual hagi tingut accés, sobre activitats presumptament delictives en la xarxa (continguts pornogràfics referits a menors, promoció o comercialització il·lícita de medicaments o drogues, proxenetisme, o altres que es trobin tipificades en el Codi Penal espanyol).